الزام شهرداریها به صدور پروانه ساختمانی بر اساس املاک مجاور

نویسنده:حسن بصیری هریس رتبه علمی پژوهشگر تخصصی حقوق 1401/04/02

 

بار ها و بارها افراد در مراجعات مکرر به شهرداری ها جهت اخذ پروانه ساختمانی متاسفانه تا چندین سال موفق به اخذ پروانه ساختمانی نمی شوند و افراد کاربلد و حقوقدانانی در شهرداری ها وجود ندارد که بتواند راهنمایی کند و یک کلمه را حفظ نمودند که ملک موضوع شما در طرح تفصیلی با کاربری فضای سبز تثبیت شده است و اعلام می کنند متولی امر در خصوص تغییر کاربری ملک جهت صدور پروانه ساختمانی کمیسیون ماده 5 می باشد  و شهرداری نمی تواند پروانه ساخت بدهد که این کار شهرداری خلاف قانون و  کاملا اشتباه است .صدور پروانه در این مورد ها بر اساس املاک مجاور نظر به احراز مالکیت افراد و لزوم تعیین تکلیف مالکین ظرف مدت 18 ماه از جهت معامله و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا معوض آن طبق ماده واحده قانون وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 و برخورداری مالک از کلیه حقوق مالکانه احداث،تجدید،تعمیر،افزایش،فروش،اجاره و رهن و ...می باشدو در صورت عدم اجرای طرح ظرف مدت 5 سال با توجه به قانون اصلاح تبصره 1 ماده واحده قانون فوق الذکر و اینکه وفق بند 24 از ماده 55 قانون شهرداریها و مستند به آراء وحدت رویه 47-2578/2 و 394 مورخه 01/12/1378 و 169 مورخه 27/05/1386 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صدور پروانه ساختمانی از جمله وظایف اختصاصی شهرداری ها می باشد و الزام شهرداری ها به صدور پروانه ساختمانی وفق ضوابط و مقررات باید صورت بگیرد،در صورت تخطی از این مقررات باید جبران خسارت افراد از تاریخ درخواست باشد. 

  متفرقه