مدارک لازم برای دادخواست طلاقمدارک لازم برای دادخواست طلاق
 

نظر به اینکه در پی بروز اختالافات شدید فی مابین زوجین چاره ای برای ادامه زندگی مشترک باقی نمی ماند، اکثریت قریب به اتفاق چنین کسانی ترجیح می دهند با واقعه طلاق به تراژدی یک زندگی نافرجام خاتمه دهند.

با توجه به اینکه طلاق از انواع ایقائات تشریفاتی در قانون تعریف شده است که کسانی که تصمیم به اجرای صیغه طلاق دارند باید با طی تشریفاتی به این مهم احتمام ورزند.

حال با توصیف اینکه طلاق با تشریفات باید انجام شودبه بررسی انواع طلاق پرداخته و یاداور این نکته خواهیم بود که هر یک از انواع طلاق ها اعم از طلاق توافقی، طلاق به درخواست زوجه و طلاق به درخواست زوج، ضمن وجود نقطه مشترک در رسیدن به کیان خانواده در مدارک تفاوت های فی مابین آنها، هرچند به ظرافت وجود خواهد داشت.

دقت در ارائه مدارک در به ثمرنشستن هریک از انواع طلاق بسیار حائزاهمیت بوده و عدم ارائه مدارک به نفع صحیح می تواند اخذ نتیجه در آن پرونده را به نحو بسیار محسوسی تحت تاثیر قرار دهد.

بنابراین هریک از اصحاب دعوی به ویژه در دعاوی طلاق به درخواست زوج و یا طلاق به درخواست زوجه باید در ارائه مدارک و تنظیم دادخواست به ویژه مدارک مربوط به اثبات ادعایشان دقت کافی را به عمل اورند.

با توضیحاتی که داده شد، به معرفی مدارک لازم برای دادخواست طلاق می پردازیم:

برای درخواست طلاق از طرف زن چه مدارکی لازم است؟

بیش از دانستن مدارک لازم برای درخواست طلاق از طرف زن  باید به این نکته اشاره کنیم که در بسیاری از موارد زوجه با توجه به شرایط سخت و طاقت فرسایی که در زندگی زناشویی خود دارد، دچار عسر و حرج شده و تقاضای طلاق می نماید. با توجه به اینکه در قانون مدنی ایران، حق طلاق در اختیار زوج می باشد، اما زوج هم می تواند با دلایلی که شرح داده شد تقاضای طلاق نماید تا دادگاه خانواده به بررسی شرایط پرداخته و در صورت تایید موارد عسر و حرج رای به طلاق زوجه بدهد.

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خانواده می تواند کمک شایانی به زوجه در مراحل دشوار رسیدگی به پرونده طلاق نماید.

البته دلایل بسیاری باعث درخواست طلاق از طرف زن می تواند باشد که در این مطلب به طور کامل به آن نمی پردازیم.

حال باید بدانیم که مدارک لازم برای درخواست طلاق از طرف زن چیست؟ زمان ارائه دادخواست چه مدارکی باید زوجه به دادگاه ارائه دهد.

  1. کارت ملی زوجه
  2. شناسنامه زوجه
  3. عقدنامه و یا سند ازدواج

مدارک لازم برای درخواست طلاق از طرف مرد

طبق ماده 1133 قانون مدنی هر زمان که زوج بخواهد می تواند همسر خود را طلاق دهد، و حق طلاق در اختیار زوج می باشد و

درخواست طلاق از طرف مرد با رعایت و انجام شروط ذیل قابل پذیرش است :

  1. پرداخت مهریه
  2. پرداخت نفقه ایام عده
  3. پرداخت اجرت المثل و نیمی از دارایی که در زمان زوجیت به دست آمده است که باید نقدا پرداخت شود.

زوج باید دادخواست طلاق داده و با روشن شدن حقوق مالی زوجه، رای طلاق صادر شده و در دفترخانه طلاق ثبت نماید.

اما مدارک لازم برای درخواست طلاق از طرف مرد چیست ؟ مدارک لازم برای درخواست طلاق از طرف مرد تا حدودی مشابه مدارک لازم برای درخواست طلاق از طرف زن است .

  1. کارت ملی زوجه
  2. شناسنامه زوجه
  3. عقدنامه و یا سند ازدواج

هر کدام از زوجین اگر وکیل داشته باشند، باید وکالتنامه وکیل هم ضمیمه دادخواست شود.