🔰 چگونه می توان برای مودیان فوت شده اظهارنامه ثبت نمود؟

 

◾️پرونده انفرادی:

🔸در صورتیکه مودی قبل از سال عملکرد (سال...

  مالیاتی _ عملکرد