31 شهریورمهلت ارسال ليست حقوق مرداد به سازمان امورمالیاتی 

-31 شهریورمهلت ارسال ليست حقوق مرداد به سازمان تامین اجتماعی 

– بموجب ماده 137 قانون تجارت : هيات مديره بايد لااقل هر شش ماه يك بار خلاصه صورت دارايي و قروض شركت را تنظيم كرده و به بازرس بدهد.

  سررسید های قانونی