✓در قانون جدید چک ، صادرکننده بایستی چک را در سامانه صیاد ثبت و دارنده (ذینفع چک) آن را تایید نماید

✓اگر چک های صیاد طرح جدید در سامانه صیاد ثبت نشوند، طبق قانون جدید  بی اعتبار  می باشند و از مزایای قانونی اسناد تجاری محروم می گردد

••و این چک دیگر یک سند مدنی(عادی) هست••

✓✓«مزایای اسناد تجارتی»

۱)مسئولیت تضامنی امضا کنندگان سند {حق رجوع دارنده سند، به همه امضا کنندگان سند نسبت به کل مبلغ سند}

۲)قرار تامین خواسته بدون نیاز به سپردن خسارت احتمالی{ توقیف امواد بدهکار معادل مبلغ سند ک این امر حتی میتواند پس از عدم تادیه و قبل از اقامه دعوی صورت بپذیرد}

۳)اسناد تجاری قابلیت به وثیقه گذاشتن را دارا میباشند{زیرا اسناد تجارتی دارای ارزش واعتبار مالی میباشند}

۴)قابلیت ظهرنوبسی اسناد تجارتی

۵)تسریع در معاملات{پرداخت ثمن به صورت نقد مشکلات عدیده ای دارد)