شروط ضمن عقد


1. آیا در هنگام عقد در شروط ضمن عقد میتوان ذکر کرد که زن و مرد به جز مواردی که زندگی برایشان سخت شود _ مثل اعتیاد زن یا مرد یا به وجود آمدن بیماری روانی برای هریک یا عدم انجام وظایف همسری و.. _ در موارد دیگر صرفا در صورت رضایت دوطرفه حق طلاق داشته باشند و در صورتی که یکی از طرفین رضایت نداشت طلاق جاری نشود.
2.آیا میتوان درشروط ضمن عقد قید کرد که مرد بدون رضایت زن حق اختیار همسر دوم چه به صورت عقد دایم و چه به صورت عقد موقت نداشته و در صورت چنین کاری از جانب مرد، زن حق طلاق خواهد داشت؟

وضعیت: باز (پاسخ رایگان)
مهارت: -
1 پاسخ
2,382 بازدید
تاریخ ثبت: ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ ۱۳:۴۶:۴۹