برای هر محکومیتی ابتدا باید حکم قطعی شده و محکوم له تقاضای اجرای حکم را از دادگاه صادرکننده رأی کرده باشد سپس محکوم علیه نهایتاً در مهلت...