دادنامه صادره که قطعیت یافته است به انضمام دادخواست اعسار و فرم مخصوص استشهادیه شهود(حداقل دو شاهد...