آیا در صورت محکومیت زوج به ترک انفاق،زوجه می تواند داد خواست طلاق بدهد؟

آیا چنانچه زوج بیش از ۶ ماه نفقه نپردازد زوجه...