نمونه دادخواست اعسار از پرداخت محکومٌ به و نمونه استشهادیه اعسار از پرداخت محکومٌ به اعسار به معنی رنج، سختی و نداشتن است و در اصطلاح حقوقی، زمانی كه یك فرد به نوعی تمكن مالی ندارد یا دارای اموال و سرمایه ای است اما در وضعیتی قرار دارد كه امكان دسترسی به آن ها را ندارد، این فرد دچار اعسار شده و قادر به پرداخت بدهی هایش نیست؛ مانند شخصی كه محكوم به پرداخت مهریه همسرش می شود اما قادر به پرداخت یکجای آن نیست،یا فردی که چک صادر کرده لیکن قادر به پرداخت یکجای وجه چک نمیباشد .این فرد که اصطلاحا محکوم علیه پرونده است می تواند با مراجعه به دادگستری، دادخواست اعسار از پرداخت مهریه یا بدهی را بدهد و تقاضای تقسیط نماید.
تعداد دریافت: 2 | حجم فایل: 20.95 KB