پرداخت اجرت المثل به شریک زمین زراعی مشاع


یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت پنجاه هکتار با شخصی به صورت مشاعی و به مقدار سه دانگ شریک هستم سال هاست که در زمین هیچ کشت و زرعی نشده است اگر من امسال در مساحتی حدود ده هکتار از زمین کشتی انجام بدهم یعنی کمتر از میزان سهم مشاعی خودم ایا باید به شریک خود اجرت المث پرداخت کنم؟ ایا میتوانم رسما و قانونا پنجاه درصد خود را به شخص ثالثی اجاره بدهم؟

وضعیت: باز (پاسخ رایگان)
مهارت: مطالبه اجرت المثل
5 پاسخ
625 بازدید
تاریخ ثبت: ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ۰۱:۵۴