کیفر خواست کلاهبرداری در یک بازپرسی صادر شده و تازه به دادگاه رفته و قبلا هم در یک بازپرسی دیگر کیفر خواست مرتبط به این کلاهبرداری صادر و


همانطور که می دانید در ماده 84 ایین دادرسی مدنی خوانده دادخواست حقوقی می تواند نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند به طور مثال بند 2 این ماده : دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلاً اقامه شده و تحت رسیدگی باشد یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد یکی از این موارد هست .
سوال 1: در شکوائیه که دعوا کلاهبرداری است نیز متهم هم مثل بند 2 ماده 84 ایین دادرسی می تواند به ماهیت شکایت ایرادکند که این شکایت که منجر به کیفرخواست شده قبلا دربازپرسی دیگری انجام و کیفرخواست صادر شده و در حال رسیدگی دادگاه است اگر همان شکایت نیست شکایتی است که با ادعای شاکی و کیفر خواست ارتباط کامل دارد و به اسناد چه قانونی کیفری می تواند به کیفر خواست جدید ایراد کند ؟

سوال 2: اساسا دادگاه مورد نظر صلاحیت رسیدگی به این کیفر خواست جدید که قبل در بازپرسی دیگری انجام و کیفرخواست صادر شده واگر همان دعوا نیست شکایتی است که با ادعای شاکی ارتباط کامل دارد را دارد ؟

سوال 3:کیفر خواست کلاهبرداری در یک بازپرسی صادر شده و تازه به دادگاه رفته و قبلا هم در یک بازپرسی دیگر کیفر خواست مرتبط به این کلاهبرداری صادر و در حال رسیدگی است صلاحیت رسیدگی با کدام دادگاه هست ؟

وضعیت: باز (پاسخ رایگان)
مهارت: جرایم علیه اشخاص
5 پاسخ
377 بازدید
تاریخ ثبت: ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ۱۶:۲۵