دو کیفر خواست در دو دادسرا مختلف مرتبط با یک زمین صادر شده در دو دادگاه مجزا در حال رسیدگی است ؟


یک ملک از شخصی با گرفتن وکالت توسط یک کلاهبردار فروخته شده است و سپس سند ملک چند بار دیگر با تنفیذ وکالت بین افراد معامله شده است یعنی ملک شخص aتو سط شخص bکلاهبرداری و سپس شخص b انرا به شخص cو شخص c انرا به شخص dفروخته است حال شخص a از شخص b شکایت کلاهبرداری کرده است و کیفر خواست صادر شده است شخص d هم از شخص a به اشتباه شکایت کلاهبرداری کرده است و انهم کیفر خواست صادر شده است شخص a که ازایشان کلاهبرداری شده و کیفرخواست صادر شده طبق چه قانونی کیفرخواست شخص d که با تنفیذ وکالت شخص کلاهبرداری شده کیفر خواست d را مختومه یا با کیفرخواست کلاهبردار تجمیع کند که در یک دادگاه رسیدگی شود ؟

وضعیت: باز (پاسخ رایگان)
مهارت: جرایم علیه اموال
7 پاسخ
364 بازدید
تاریخ ثبت: ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ ۰۶:۲۲