مطابق ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی ، کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر...

ادامه مطلب