چک حقوقی؛

چکی حقوقی است (چک روز حساب نمی شود) که تاریخ صدور آن مقدم بر تاریخ مندرج در چک باشد. یا به عبارتی برای مثال شما چکی در اختیار...

ادامه مطلب